جنسیت

فرهاد موسی زاده

متخصص جراحی عمومی

محمد حمید کرباسیان

متخصص جراحی عمومی

محمد علی تقی پور

متخصص جراحی عمومی

محمد هادیزاده

متخصص جراحی عمومی

سهیلا صیاد

متخصص جراحی عمومی

سید روح اله میری

dp.roholahmiri@gmail.com

رامش عمرانی پور

متخصص جراحی عمومی

مریم شریفی

متخصص جراحی عمومی

حمیرا هوشمند سهی

متخصص جراحی عمومی

ماریا هاشمیان

متخصص جراحی عمومی

پریسا عظیمی نژادان

متخصص جراحی عمومی

دکتر نازی معینی

متخصص جراحی عمومی

مهدی آریانا

متخصص جراحی عمومی

لعبت گرانپایه

متخصص جراحی عمومی

علی حجت

متخصص جراحی عمومی

احمد رضانصیری

متخصص جراحی عمومی

احمدکاویانی

متخصص جراحی عمومی

عادل یزدان خواه

متخصص جراحی عمومی

ابوالفضل افشارفرد

متخصص جراحی عمومی

عباس علی بخشی

متخصص جراحی عمومی
پیمایش به بالا