درباره کارجو

فارغ التحصیل پزشکی عمومی 1381 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

بورد تخصصی بیماری های کودکان 1384 دانشگاه علوم پزشکی تهران

بورد فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی 1393 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

سمت های علمی :

-استادیار بیماری های کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران 1385-1393

-دانشیار آلرژی و ایمونولوژی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران 1393 تا کنون

– عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات نقص ایمنی دانشگاه علوم پزشکی تهران

– عضو شورای پژوهشی مرکز تحقیقات بیماری های عفونی کودکان دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

موفقیت های علمی و پژوهشی

 

رتبه اول کشوری امتحان بورد تخصصی بیماری های کودکان در سال 1384
رتبه اول کشوری امتحان بورد فوق تخصصی آلرژی و ایمونولوژی بالینی سال 1393
رتبه اول پژوهشگر جوان در یازدهمین جشنواره علوم پزشکی سینا
رتبه دوم مقاله بالینی در شانزدهمین جشنواره علوم پزشکی رازی

موقعیت مکانی