امیرحسین عابدی یکتا

متخصص طب ورزش

درباره کارجو

استادیار پزشکی ورزشی
گروه طب ورزشی، دانشکده پزشکی
بیمارستان آیت الله طالقانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موقعیت مکانی