امیرحسین عابدی یکتا

متخصص طب ورزش

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

بزرگراه شهید چمران - خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی - بیمارستان آیت الله طالقانی

استادیار پزشکی ورزشی
گروه طب ورزشی، دانشکده پزشکی
بیمارستان آیت الله طالقانی
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پزشکان مرتبط

مرتضی آقایی افشار

متخصص طب ورزش

مونا شبقره

متخصص طب ورزش

سعید سپهری فر

متخصص طب ورزش

سعید محمدی

متخصص طب ورزش

محمد جواد شکاری

متخصص طب ورزش

محمد جواد ملکی

متخصص طب ورزش

رامین کردی

متخصص طب ورزش

پردیس نومحمد پور

متخصص طب ورزش
Scroll to Top