داروخانه 13 آبان

داروخانه

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

خیابان کریم خان زند-داروخانه 13 آبان

سال 1359 دانشگاه علوم پزشکی تهران به عنوان اولین دانشگاهی که نسبت به تربیت داروساز و ایجاد دانشکده داروسازی اقدام نموده بود ،

برآن شد تا جهت کارآموزی عملی و حرفه ای دانشجویان داروسازی ، عرصه های آموزش کاربردی را فراهم نماید . در راستای تحقق این هدف
تاسیس این داروخانه ها در حقیقت برآورده کردن نیاز دانشکده داروسازی به عرصه مناسبی برای کارآموزی دانشجویان بود.

پزشکان مرتبط

یاسان

داروخانه ها

داروخانه 13 آبان

داروخانه
پیمایش به بالا