درباره کارجو

سوابق تحصیلی :پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
تخصص داخلی دانشگاه علوم پزشکی ایران
فلوشیپ روماتولوژی دانشگاه فرانسه
سوابق علمی :شرکت در کنگره SFR روماتولوژي در فرانسه
عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌ها :عضو انجمن روماتولوژي فرانسه و ايران
عضو انجمن پزشکان تخصص داخلي ايران

موقعیت مکانی