فاطمه قائم مقامی

متخصص زنان ،زایمان و نازائی

درباره کارجو

فلوشیپ فلوشیپ سرطان شناسی زنان (انکولوژی زنان)
متخصص زنان و زایمان از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1360)
دکترای پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران (1356)
کارشناس برنامه “به خانه برمیگردیم”

موقعیت مکانی