درباره کارجو

-فوق تخصص بیهوشی قلب از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

-گذراندن دوره TEG در کشور دانمارک

سابقه کاری:

– EDC دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از سال ۱۳۷۲ تا سال ۱۳۷۸

– رئیس بیمارستان چابهار از سال ۱۳۸۲ تا سال ۱۳۸۳

– رئیس بخش قلب بیمارستان هاشمی نژاد و محب مهر

– رئیس بیمارستان بعثت تهران از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۳۹۳

موقعیت مکانی