محمود اكبريان

متخصص بیماریهای داخلی

درباره کارجو

فوق تخصص روماتولوژي- استاد دانشگاه علوم پزشكي تهران
مركز تحقيقات روماتولوژي بيمارستان دكتر شريعتي

خلاصه شرح حال تخصصى

سوابق تحصيلى:دكتراى پزشكى عمومى و دكتراى تخصصى پزشكى داخلى از دانشكده پزشكى دانشگاه علوم پزشكى تهران در سال 1362، فوق تخصص در روماتولوژى در سال 1369.

مرتبه علمى:استاديار در رشته روماتولوژى دانشگاه علوم پزشكى تهران، دانشيار مركز روماتولوژى دانشگاه تهران در سال 1370.

زمينه ‏هاى علمى و تحقيقاتى:اپيدميولوژى بيمارى بهجت در ايران، اپيدميولوژى بيمارى لوپوس در ايران، پوكى استخوان در بيماران ايرانى و درمان آن، روشهاى مختلف درمانى در بيماران مبتلا به SLE، فاكتورهاى مختلف تشديد كننده بيمارى لوپوس، تعيين شيوع علائم بيمارى لوپوس در ايران و مقايسه آنها با آمارهاى خارجى، تعيين شيوع پوكى استخوان در بيماران ايرانى و مقايسه آن با آمارهاى خارجى، راهنمائى، مشاوره و نظارت بر 20 پايان‏نامه كارشناسى ارشد و دكترا.

موقعیت مکانی