محمد مهدی سهرابی

متخصص طب کار

درباره کارجو

معاینات پیش از استخدام بیمه تامین اجتماعی ، معاینات ادورای ، تست اسپیرومتری و ادیومتری

موقعیت مکانی