وحید ضیایی

متخصص بیماریهای کودکان

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

تهران - انتهای بلوار کشاورز، خیابان دکتر قریب، مرکز طبی کودکان، کلینیک روماتولوژی

پزشکان مرتبط

ناهید شفایی اردکانی

متخصص بیماریهای کودکان

یحیی عقیقی

متخصص بیماریهای کودکان

وحید ضیایی

متخصص بیماریهای کودکان

ودود جوادی پروانه

متخصص بیماریهای کودکان

سید رضا رییس کرمی

متخصص بیماریهای کودکان

رضا شیاری

متخصص بیماریهای کودکان

خسرو رحمانی

متخصص بیماریهای کودکان

راحله عصاری

متخصص بیماریهای کودکان
پیمایش به بالا