آرش احمدی

متخصص طب مکمل

درباره کارجو

عضو جامعه بین الملل هومیوپاتی
عضوهیأت مدیره انجمن هومیوپاتی ایران
عضو کارگروه هومیوپاتی ستاد کشوری طب مکمل،سنتی و گیاهان دارویی وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی در دوره وزارت آقای دکتر لنکرانی
عضو گروه مشورتی فام وزارت بهداشت در زمینه تدوین آئین نامه ها و کوریکولومهای آموزشی هومیوپاتی در دوره وزارت خانم دکتر دستجردی
مدرس دوره های آزاد هومیوپاتی و طب سنتی ایرانی برای گروههای پزشکی
عضو موسس درمانگاه چند تخصصی درد پردیس (درمانهای ترکیبی دیسک و آرتروز)

موقعیت مکانی