درباره کارجو

متخصص چشم پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی – بیمارستان فارابی
فوق تخصص شبکیه و لیزر از دانشگاه علوم پزشکی تهران -بیمارستان فارابی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان فارابی
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان بهارلو
عضو هیئت علمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران – بیمارستان امام خمینی
عضو کمیته مورتالیتی بیمارستان فارابی در سال های 1394 تا 1395
عضو کمیته علمی سمینار های سالیانه فارابی از سال 1392 تا 1397
عضو انجمن چشم پزشکی ایران
عضو جامعه جراحان شبکیه ایران
عضو آکادمی چشم پزشکان اروپا

موقعیت مکانی