درباره کارجو

در سال ۱۳۷۴ پس از دفاع از پایان نامه و اغاز تحصیل در عرصه تخصص، به طور هم زمان نیز به عنوان استادیار ارتدنسی در دانشکده دندان پزشکی شیراز نیز مشغول به کار شدند. پس از اتمام تعهدات قانونی در سال ۱۳۸۲ از شیراز به تهران بازگشتند و از سال ۱۳۸۴ تحت عنوان دانشیار بخش ارتدنسی دانشکده دندان پزشکی تهران تجربه ای تازه کسب کردند و توانستند در سال ۱۳۸۹ به مرتبه استادی نایل آیند. دکتر گرامی معتقدند این مرتبه ای است که ایشان را تا همیشه در قبال آن موظف و مسئول می کند. تلاش در ارتقاء سطح علمی دانشجویان و دستیاران، پاسخی شایسته است که دکتر گرامی تا کنون به اعتماد دانشگاه دراعطای رتبه استادی به ایشان داده اند.

موقعیت مکانی