محمد بابایی

متخصص طب کار

درباره کارجو

مركز تخصصي طب كار دكتر بابايي به استناد آئين نامه مراكز تخصصي طب كار مصوب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي تاسيس شده است. بر اساس اين آئين نامه متخصصين طب كار كه داراي پروانه مطب يك شهر باشند مي توانند در آن شهر نسبت به تاسيس مراكز تخصصي طب كار مبادرت نمايند.
مسئوليت فني مراكز تخصصي طب كار با پزشك متخصص طب كار بوده و در اين مراكز مي توان از همكاري پزشكان عمومي ، كارشناسان شنوايي سنجي و بينايي سنجي ،پرستاران و كارشناسان بهداشت حرفه اي استفاده كرد.
مدت اعتبار پروانه فعاليت و مسئوليت فني مراكز تخصصي طب كار 5 سال بوده كه قابل تمديد است.
معاینات دوره ای
معاینات بدو استخدام
صدور کارت سلامت رانندگان حرفه ای
معاینات ویژه شاغلین بیمارستان ها
آزمونهای پاراکلینیک طب کار
تعیین محدودیت شغلی بیماران ارجاعی
تشخیص و درمان بیماریها
آزمونهای روانشناسی شغلی
مشاوره شغلی http://www.drbabai.com

موقعیت مکانی