درباره کارجو

– متخصص جراحی لثه و ایمپلنت

– فلوشیپ لیزر در دندان پزشکی

– استاد دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی تهران

سوابق اجتماعی و اجرایی
1-سرپرست دوره تخصصی گروه پریودنتولوژی دانشکده دندان پزشکی همدان

2- سرپرست دانشجویان بهداشتکار دهان و دندان دانشکده دندان پزشکی همدان

3- دبیر اجرایی یازدهمین و سیزدهمین کنگره انجمن علمی پریودنتولوژی ایران

4- معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده دندان پزشکی شهید بهشتی

5- سرپرست معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

موقعیت مکانی