درباره کارجو

دکترای عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص : بیماری های کودکان (اطفال) – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فوق تخصص : بیماری های روماتولوژی کودکان – دانشگاه هوکایدو ژاپن
سوابق خدمت دانشگاهی و غیر دانشگاهی:

عضو هیات بورد فوق تخصصی روماتولوژی کودکان
رئیس واحد انتشارات مرکز تحقیقات عفونی اطفال
عضو کمیته پژوهشی مرکز تحقیقات عفونی اطفال
عضو کمیته اخلاق پزشکی بیمارستان کودکان مفید
دبیر اجرایی چهارمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع کودکان
دبیر اجرایی پنجمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع کودکان
دبیر اجرایی ششمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع کودکان
دبیر اجرایی هفتمین کنگره اورژانسها و بیماریهای شایع کودکان
عضو هیات آزمون گواهینامه تخصصی بیماری های کودکان
دبیر علمی بازآموزی مدون متخصصین اطفال سازمان نظام پزشکی
دبیر علمی بازآموزی مدون متخصصین اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دبیر علمی بازآموزی مدون پزشکان عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دبیر علمی اولین سمینار آرتریت در کودکان
پرسپتور گروه اطفال دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
عضو کمیته EDC دانشگاه در تدریس مهارت های بالینی
عضو کمیته EDC دانشگاه در مدیریت واحدهای دانش
استاد یار نمونه گروه اطفال دانشگاه در سالهای 1386 و 1388

 

موقعیت مکانی