درباره کارجو

سوابق علمی در طي دوره فلوشيپي پريناتولوژي و اخذ مدرک پريناتولوژي (1382) و طي دوره IVF در مرکز رويان، از سال 1385 به رتبه ي استادي (پرفسور) ارتقاء پيدا کردند در سال 94 بعنوان چهره ماندگار پزشکي انتخاب شدند. عضویت در انجمن‌ها و اتحادیه‌هابيش از 25 سال در مراکز آموزشي و درماني دانشگاه علوم پزشکي تهران به درمان بيماران و آموزش دوره تخصصي جراحي زنان به دستياران رشته زنان مشغول بوده اند

موقعیت مکانی