مرکز تصویر برداری بابک

پاراکلینیک ها

شماره های تماس

مهارت های حرفه ای

آدرس

مرکز تصویربرداری بابک،تهران،ایران

نرم افزار های جدید در MRI
ام آر قلب / ام آر سیسترنو گرافی / ام آر انتروگرافی / ام آر لنفاژیوگرافی / ام آر اس پروستات و مغز و ستون فقرات / ام آر ترکتوگرافی / ام آر مامو گرافی / ام آر فیستول آنال / ام آر توکتو گرافی / ام آر نورو گرافی / DTI / آنژیوگرافی Native / پرفیوژن

 

گرفتن تقدیرنامه های مختلف در راستای بیمار محور بودن از نهاد ریاست جمهوری ، شهر داری ، مخابرات ، مجلس ، تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و …

https://www.babakimagingcenter.com/

 

پزشکان مرتبط

مرکز تصویربرداری نماطب

پاراکلینیک ها

تهران 101

پاراکلینیک ها

مرکز تصویر برداری رازی

پاراکلینیک ها

مرکز پزشکی هسته ای پایتخت

پاراکلینیک ها

مرکز تصویر برداری بابک

پاراکلینیک ها

پرتو طب حقیقت

پاراکلینیک ها

مرکز گامانایف ایران

پاراکلینیک ها
پیمایش به بالا