مرکز تصویر برداری بابک

پاراکلینیک ها

درباره کارجو

نرم افزار های جدید در MRI
ام آر قلب / ام آر سیسترنو گرافی / ام آر انتروگرافی / ام آر لنفاژیوگرافی / ام آر اس پروستات و مغز و ستون فقرات / ام آر ترکتوگرافی / ام آر مامو گرافی / ام آر فیستول آنال / ام آر توکتو گرافی / ام آر نورو گرافی / DTI / آنژیوگرافی Native / پرفیوژن

 

گرفتن تقدیرنامه های مختلف در راستای بیمار محور بودن از نهاد ریاست جمهوری ، شهر داری ، مخابرات ، مجلس ، تامین اجتماعی ، خدمات درمانی و …

https://www.babakimagingcenter.com/

 

موقعیت مکانی