درباره کارجو

دارای بورد تخصصی در جراحی عمومی

تیروئید

گوارش

پستان

موقعیت مکانی