درباره کارجو

دکترای عمومی : دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
تخصص : جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
فوق تخصص : جراحی توراکس دانشگاه هاروارد آمریکا

موقعیت مکانی