درباره کارجو

دکترای عمومی : دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
تخصص : جراحی عمومی
فوق تخصص : جراحی قفسه صدری ( جراحی توراکس) – دانشگاه جندی شاهپور اهواز
رتبه علمی : استادیار

موقعیت مکانی