ملیندا روحی

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

مهارت های حرفه ای

آدرس

استان تهران، تهران، منطقه ۲۱، بلوار شاهد، ایران

متخصص ارتوپدی

Scroll to Top