درباره کارجو

محل کار:
بیمارستان رسول اکرم تهران

بیمارستان علی اصغرتهران

بیمارستان محب مهر

تحصیلات:
دوره متوسطه دردبیرستان شهدای ادب اصفهان

دوره پزشکی عمومی در دانشگاه نجف آباد

دوره تخصص ارتوپدی در دانشگاه علوم پزشکی تهران(دارای بورد تخصصی)

دوره فلوشیپ ارتوپدی کودکان در دانشگاه علوم پزشکی تهران

تجربه کاری:
جراح ارتوپد کودکان بیمارستان امام خمینی وبیمارستان مرکز طبی کودکان تهران۱۳۹۴–۱۳۹۱

جراح ارتوپد کودکان در بیمارستان خاتم الانبیا ومحب مهر تهران از۱۳۹۱

جراح ارتوپدکودکان بیمارستان رسول اکرم وبیمارستان علی اصغر از ۱۳۹۳

عضو انجمن جراحان ارتوپدی ایران

عضو انجمن جراحی ارتوپدی اطفال ایران

(Persian Orthopedic Trauma Association)POTAعضو هیئت مدیره انجمن

مشاور ارتوپدی کودکان بیمارستان صارم

موقعیت مکانی