درباره کارجو

1374 – 1367 دوره پزشکی عمومی – دانشگاه شهید بهشتی
1380 – 1376 دوره تخصصی جراحی ارتوپدی – دانشگاه شهید بهشتی
1386 دوره فلوشیپ ارتوپدی اطفال – سوئیس

موقعیت مکانی