سیدمیرمصطفی سادات

متخصص ارتوپدی و تروماتولوژی

درباره کارجو

متخصص جراحی ارتوپدی

فلوشیپ جراحی ستون فقرات از کانادا

جایگاه علمی

دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران

کرسی های اجرایی

دانشیار گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا (1366 – تا کنون)

رئیس دانشکده توانبخشی (1366- 1369)

رئیس گروه جراحی ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان سینا (1375 – تا کنون)

رئیس انجمن ستون فقرات ایران (1380 – 1386)

عضو فعال انجمن محققین اسکولیوز آمریکا (SRS.org) (1380 – تا کنون)

عضو کمیته ارتوپدی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی (1375 – تا کنون)

عضو هیئت بورد آزمون جراحی ارتوپدی ایران (1375 – تا کنون)

عضو انجمن ارتوپدی ایران (1375 – تا کنون)

عضو انجمن جراحان ارتوپدی و تروماتولوژی ایران (POTA) (1387 – تا کنون)

موقعیت مکانی