سامان محمدی پور

متخصص جراحی عمومی

شماره های تماس

شبکه های اجتماعی

آدرس

بیمارستان محب کوثر،یوسف آباد،تهران،ایران

جراح عمومی-فلوشیپ کولورکتال

Scroll to Top