مرکز تخصصی فیزیوتراپی یاشار

پاراکلینیک ها
0 تومان

اطلاعات تکمیلی

فیزیوتراپی در آسیب های اسکلتی- عضلانی
فیزیوتراپی در بیماری های مغز و اعصاب
فیزیوتراپی دربیماری های نورولوژی
فیزیوتراپی در صدمات ورزشی
فیزیوتراپی قبل و بعد از جراحی ها
ماساژ درمانی
لیزر تراپی
تمرین درمانی و درمان های دستی تخصصی

موقعیت مکانی